Design a site like this with WordPress.com
Get started

Årsmøte i Akershus SV 2023

330336347_933351588101947_3787293277270351051_n.jpg

Lillestrøm SV sendte en full delegasjon til nye Akershus SVs første årsmøte: Amund Pedersen, Daud Amjad, Frode Åkenes-Johnsen, Iselin Klævahaugen, Jørgen Hammer Skogan, Mari Skogli, Marius Berge Eide og Øyvind Moltke-Hansen gjorde en strålende jobb med å representere Lillestrøm SV.

Jørgen gjorde en særlig innsats før og under møtet som medlem av komitéen som utformet Akershus SVs fylkestingsprogram, og som leder av valgkomitéen. Frode har gjennom året ledet nominasjonskomiteen for fylkestingslisten, og var referent under møtet, som til tider hadde et veldig høyt tempo. Kudos til begge!

SVs nestleder, og den eneste kandidaten til å overta etter Audun Lysbakken som partileder, Kirsti Bergstø hilste møtet med et flammende nordnorsk, intenst sosialistisk grønt innlegg. Hun gjorde særlig inntrykk med å si at det viktigste i livet ikke kunne overlates til markedet.

329982025_5849903468379693_9107225540288080591_n.jpg
Kirsti Bergstø

Russlands invasjon av Ukraina utfordret årsmøtet, da vi måtte ta stilling til hvilken sikkerhetspolitisk retning vi ønsket for SV. Møtet ble hilst av en leder fra den ukrainske sosialistbevegelsen som både beskrev krigens brutalitet, og hvordan myndighetene nå fjernet arbeideres rettigheter. To uttalelser ble diskutert.

Anders Ekeland fra Bærum SV fremmet uttalelsen “Norge ut av NATO”, som understreket SVs langvarige anti-imperialistiske kamp og at det ikke var aktuelt å forlate NATO nå, men at vi skulle arbeide for det som et skritt mot oppløsningen av NATO.

Uttalelsen falt til fordel for “Fred og sikkerhet hører sammen”, fremmet av Haitham El-Noush og Stine Høivik, tidligere leder og nestleder i Viken SV. De argumenterte for en fredsbasert sikkerhetspolitisk linje med samarbeid i Europa og særlig Norden. De ønsket at Norge skulle føre en alliansefri politikk. Det siste punktet ble fjernet av årsmøtet, etter forslag fra både vår egen Øyvind og tidligere stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson fra Nordre Follo.

Årsmøtet ble hilst av kvinnegruppen Ottar som understreket SVs gode feministiske politik. De tar kampen mot endringer i sexkjøpsloven og hallikparagrafen, og for en utvidelse av kvinners selvbestemte abort til uke 22. Fagforbundet Ung hilste også fylkesårsmøtet, og etterlot ingen tvil om at SV har en sterke kobling til fagbevegelsen.

Program

Akershus SVs fylkestingsprogram var også et høydepunkt. Programkomitéen fikk honnør for den grundige prosessen med involvering av medlemmene, lokallag og fagbevegelsen. Skole, kollektivtransport og et likestilt arbeidsliv ble valgt som SVs hovedsaker i valgkampen.

Amund fremmet på vegne av lokallaget vårt ønske om et nytt takstsonesystem for kollektivtrafikken der ingen kommuner har to soner, og fikk gjennomslag for dette. En stor seier for oss! 

330386667_1667424423676191_2749938419970313171_n.jpg
Amund Pedersen

Marius fikk støtte for flere forslag, blant annet flere innfartsparkeringer, reparasjon av bilismens herjinger, tegnspråk som fremmedspråk på videregående, og utdanningstilbud på videregående knyttet til rom-, teknologi- og klimamiljøene på Kjeller.

330389183_1658846024586936_2081044877739794620_n.jpg
Marius Berge Eide

Øyvind ønsket å få inn et punkt om å koble på en t-baneforlengelse fra Kjeller via Lillestrøm til Ahus på Grorudbanen, men forslaget falt. Han kastet seg også på debatten om hvordan SV kunne støtte SU i budsjettet, og foreslo en søknadsbasert ordning for SU. Redaksjonskomitéen og årsmøtet gikk til slutt for en løsning der SV rettet annonser inn mot førstegangsvelgere i samarbeid med SU.

330043191_1325084628347228_7028662060655302741_n.jpg
Øyvind Moltke-Hansen

Valg

Den kanskje mektigste komitéen under årsmøtet – valgkomitéen – ble ledet av vår egen Jørgen. Denne skulle sette sammen det første fylkesstyret i nye Akershus SV, og hadde fått i oppdrag å ta flere hensyn med seg inn i vurderingene av kandidatene. Det ble et spennende valg der Anders Ekeland benket mot Nicholas Wilkinson, og Mahmod Ahmad mot Sheida Sangtarash. Begge benkeforslagene falt. 

330388061_3798597467034621_563419345978987275_n.jpg
Jørgen Skogan

Jørgen fremmet også endringsforslag til vedtektene på vegne av komitéen og var ofte og se på talerstolen med presise, velformulerte og godt begrunnede innlegg.

Det første styret i nye Akershus SV består av:

 Haitham El-Noush (leder, Nordre Follo), 

Stine Høivik (nestleder, Bærum), 

Nicholas Wilkinson (kasserer, Nordre Follo), 

Eva-Britt Myklebust (kvinnepolitisk leder, Bærum), 

Mari Skogli (fagpolitisk ansvarlig, Lillestrøm), 

Anne Sofie Johnsrud (miljøpolitisk ansvarlig, SU/Eidsvoll), 

Sheida Sangtarash (inkluderingspolitisk ansvarlig, Bærum), 

Knut Merox Iversen (Ås).

bfe8054b-6f99-44b3-b1a4-21ad1557a79f.jpg

Gratulerer til Mari som Akershus SVs nye fagpolitiske ansvarlige! 

330818790_712414216998203_7866100307559886372_n.jpg
Mari Skogli Foto: Daud Amjad

Og takk til hele delegasjonen for et intenst, interessant og hyggelig årsmøte med god takhøyde og spennende diskusjoner!

Tekst: Marius Berge Eide (delegasjonsleder), Foto: Mari Skogli

Profilbilde some liten.jpg
Advertisement

Ny Vesterskaun skole må bygges nå!

Dagens Vesterskaun skole som ble bygget på 1970-tallet er for lengst blitt for liten, og elevene der har i årevis måttet ta til takke med paviljonger og en for liten og nedslitt skole. En skole som i årevis har blitt «flikket på» i påvente av totalrenovering eller nybygging, men som i så altfor lang tid har måttet vente. En skole som er så liten og nedslitt at det gir både elever og ansatte dårlig arbeidsmiljø. Foresatte, elever, FAU og lokale beboere har i mange år kjempet for en ny skole, og i november vedtok endelig kommunestyret at det skal bygges nytt.

Dessverre ble det ikke lagt inn midler til dette i budsjettforslaget fra kommunens administrasjon, så nå er det opp til politikerne, som skal vedta kommunens budsjett, å følge opp vedtaket ved å prioritere dette, ikke bare de 8 millioner kronene som foreløpig er satt av til nye paviljonger.

Derfor går Lillestrøm SV i sitt budsjettforslag inn for et nytt permanent skolebygg på Vesterskaun skole, slik foreldrene er blitt lovet i mange år, og vi setter av midler til oppstart i 2023, med mål om ferdigstilling i 2027. Vesterskaun har i lang tid hatt utstrakt bruk av brakker, og det er ikke slik at brakkeskoler skal gå i arv fra generasjon til generasjon, nå er det på tide å følge opp ord med handling. Derfor har SV i vårt budsjettforslag lagt opp til investering i ny skole på Vesterskaun.

Skolene er i mange områder en av de viktigste hjørnesteinene i lokalmiljøet, de ringvirkningene som en skole bidrar til lokalt kan man ikke sette nok pris på. Derfor må vi sørge for at alle barn har muligheten til å gå på skole i sitt nærområde. Derfor må vi sørge for at så mange barn som mulig har skolen innen rekkevidde for å slippe å måtte ty til skoleskyss. Av dette følger det også at vi må sørge for at skolene til barna våre er gode, trygge bygg som bidrar til å gi et godt læringsgrunnlag for elevene.

Altfor mange elever i kommunen må tilbringe skolehverdagen i paviljonger og andre «midlertidige» løsninger som varer altfor lenge. Disse brakkene må erstattes med permanente skolebygg, og nå skal vi starte med ny Vesterskaun skole. Det er vårt mål, derfor foreslår SV dette i budsjettet nå slik at oppstart kan skje alt i 2023.

Handling skal følge ord, ny Vesterskaun skole nå, det har elevene der for lengst fortjent.

Øyvind Moltke-Hansen, Lillestrøm SV

Øyvind Moltke-Hansen


Lillestrøm SVs alternative budsjett for 2023

Omfordeling og klimakamp i krevende tider

Lillestrøm SVs alternative budsjett for 2023

Innledning

Lillestrøm kommune har hatt en trang fødsel. Fra den spede begynnelsen som et tvangsekteskap mellom de tre kommunene Skedsmo, Sørum og Fet, krabbet Lillestrøm nyfødt inn i en verden preget av pandemi, krig og dyrtid. På tross av utfordringene i startgropa har SV og posisjonen gjennom tre år fått til mye bra for folk og miljø i kommunen vår.

Sommeren 2022 vedtok kommunestyret en plan for sosial boligpolitikk som har som ambisjon å bryte med sosial arv og bekjempe fattigdom gjennom tiltak i boligmarkedet. Dette er en viktig seier for SV. Vi ser frem til at planen får tid til å virke.

Kommunen fører eget klimabudsjett og -regnskap, og har et klimafond som skal bidra til målrettede kutt i klimagassutslipp på vei mot lavutslippssamfunnet. Vi har fått et flertall med på å bryte med fortidas tenking om å bygge nye boliger og næring på matjord, og kommunen skal styre mot arealnøytralitet. 

Vi reddet nærskolene, og vi reddet legevakta på Sørumsand, som åpner i nye lokaler i februar. Helsestasjonene i alle deler av kommunen består.

Nå, et år før valget, klarer ikke samarbeidspartiene å enes om et felles budsjettforslag. Derfor foreslår SV dette alternativet, som viser hvordan kommunen ville sett ut i 2023 dersom SV hadde flertall alene. 

Vårt forslag er radikalt omfordelende og tar klimakrisa på alvor. Samtidig er det økonomisk ansvarlig i møte med trange tider. Som kommunedirektøren budsjetterer SV med et stramt økonomisk resultat i 2023 og 2024, men med mer rom i 2025 og 2026.

Samtidig finner vi rom i 2023 blant annet for ytterligere 55,4 millioner til klimasatsinger, 17,5 millioner til kultur og idrett, gratis halvdagsplass for alle barn i SFO (inkludert 3. og 4. klasse), oppbemanning i barnehager i levekårsutsatte områder, og oppstart av nytt permanent skolebygg for Vesterskaun skole, slik innbyggerne har blitt lovet i generasjoner.

Lillestrøm SVs budsjettforslag for 2023 viser at det både mulig og nødvendig å drive en økonomisk omfordelende og klimaambisiøs politikk i krisetider. Vi er partiet for de mange, ikke for de få.

Vi skal nå målene i Paris-avtalen

Lillestrøm kommune har ambisiøse mål for klimakutt i egen drift. Kommunen har en klimastrategi, lager eget klimabudsjett, utarbeider en klimaplan, og har etablert et klimafond for å finansiere tiltak som gir utslippskutt.

Kommunens prognoser viser dessverre at vi ikke når målene med dagens innsats. Vi må i gang med offensive satsinger for å kutte utslipp raskt nok til å unngå de verste konsekvensene av klimakrisa. SV setter av midler til en slik offensiv satsing i vårt budsjett. I 2023 vil vi øke satsingen på tiltak som bidrar til utslippskutt med 55,4 millioner. Det gjelder blant annet 10 millioner til energibrønner, 14,4 millioner til ENØK-investeringer, 3 millioner til klimakutt i organisasjons- og næringslivet, og 26 millioner til klimafondet.

Klimafond til utslippskutt

Klimafondet er et uvurderlig verktøy til å finansiere gode klimatiltak i kommunen. Med større årlige avsetninger til fondet kunne kommunens innsats målt seg med ambisjonene i klimabudsjettet. Vi mer enn seksdobler innskuddene til klimafondet. Fra og med 2023 setter vi av 30 millioner til klimafondet, en økning på 26 millioner. Vi øker bevilgningene gradvis fram til 2026, der vi setter av 50 millioner til klimafondet. Vi har ikke funnet alle tiltakene enda, men det er ingen tvil om at mer må gjøres i framtida, og SV setter av midlene i årene som kommer.

Det skal være fagfolkenes oppgave å finne gode tiltak midlene kan brukes på, men SVs håp er at et økt handlingsrom i klimafondet gir kommunen rom til å tenke større, og også bruke klimafondsmidler på større satsinger og investeringer som gir utslippskutt. 

ENØK til folket

Vi styrker kommunens pott til ENØK-tiltak i 2023 med 14,4 millioner. Slik intensiverer vi arbeidet for å redusere energiforbruket, og samtidig spare penger på dyre strømregninger på sikt. Midlene kommunen sparer på redusert strømforbruk setter vi av til ytterligere investeringer i energisparing, og i 2026 anslår vi å bruke 20 millioner på ENØK-tiltak.

Energibrønner på Fedrelandet

SV foreslår å erstatte dagens gassfyring med dype energibrønner for kunstgressbanene på Fedrelandet. Tiltaket vil bidra til et sterkt redusert energiforbruk og utslipp av CO2-gasser. En slik løsning vil være besparende både for Fet IL og klimaet. Derfor setter SV av midler til gjennomføring av tiltaket i 2023.

Omstilling i organisasjons- og næringslivet

Kommunen kan bidra til klimagasskutt i organisasjoner og i næringslivet. En støtteordning skal bidra til en overgang til utslippsfrie løsninger. Det er i dag satt av 500 000 kr til formålet.

SV setter av ytterligere 3 millioner til tiltak som bidrar til klimagasskutt i næringslivet.

Oppvekst

SFO – Skolefritidsordningen

SFO er en arena for inkludering og læring for barna våre, og all erfaring viser at kostnaden av tilbudet er avgjørende for deltakelsen. SV på Stortinget har fått regjeringen med på å innføre gratis halvdagsplass i SFO for landets 1. og 2. klassinger. SV foreslår å utvide denne ordningen til å gjelde også 3. og 4. klasse ved hjelp av eiendomsskattemidler, og bruker 28,8 millioner på dette med halvårseffekt i 2023.

Barnehager

Vi foreslår at levekårsutsatte områder i kommunen som Gjellerås og Sagdalen skolekretser skal prioriteres ved økt bemanning i barnehager. Vi foreslår også at bemanningen i barnehagene økes, og setter av 6 millioner til dette, med halvårseffekt i 2023.

Vi foreslår også at kommunedirektøren skal utrede hvordan kommunen kan ta kommersielle barnehager inn i egen regi. 

Helsesykepleiere i skolen

Flere skoler i Lillestrøm kommune har ikke helsesykepleier tilgjengelig alle ukedager. Noen skoler mangler helt helsesykepleier, og dekningen av helsesykepleiere ligger under gjennomsnittet. SV foreslår å styrke skolehelsetjenesten med fem helsesykepleierstillinger, og setter av 4,1 millioner til dette med halvårseffekt i 2023.

Barnevern

Vi setter av 1,8 millioner til to psykologstillinger i den psykiske helsetjenesten, som skal bidra til at barn og unge i barnevernet med behov for psykiske helsetjenester blir plukket opp.

Styrket tilbud til barn med autisme

I fjor fikk vi på plass en stilling til å forbedre og styrke oppfølgingen av barn med autismespekterforstyrrelse, og arbeidet er godt i gang. En stilling dekker imidlertid ikke behovet for oppfølging. For å kunne videreføre tilbudet til barn med autisme i barnehage og utvide det til å gjelde barn i tidlig skolealder, setter vi av 1,7 millioner til ytterligere to stillinger.

Permanente skolebygg, ikke brakker

SV vil erstatte dagens brakker med permanente skolebygg. Skolebehovsplanen beskriver i stor grad veien til dette målet. Vesterskaun skole har i lang tid hatt utstrakt bruk av brakker for å dekke kapasitetsbehovene. Brakkeskoler skal ikke gå i arv fra generasjon til generasjon – nå er det på tide å få på plass et nytt permanent skolebygg på Vesterskaun, slik foreldrene har blitt lovet i mange år. Derfor setter SV av midler til oppstart i 2023, med mål om ferdigstilling i 2027.

Arealpolitikk og natur

En sterkere kommune i møte med utbyggerne

Saksmengden på byggesaksavdelingen er stor, og det er ingen antydninger til at saksmengden letter med det første. Det er behov for å oppbemanne byggesaksavdelingen. SV foreslår å styrke byggesaksavdelingen med seks nye stillinger gjennom selvkost. Vi setter også av 650 000 kr i 2023 til modernisering og digitalisering av løsninger innenfor plan og bygg, som vil effektivisere saksbehandlingen.

Lillestrøm by skal bygges for innbyggerne, ikke utbyggerne. Byen er i sterk vekst, og trenger en mer sammenhengende utbyggingspolitikk. Byutviklingsplanen som utarbeides blir et viktig redskap i dette arbeidet. Planen peker på flere prosjekter som nødvendige i oppfølgingen. SV setter av 1 million kroner årlig til gjennomføring av disse prosjektene.

Vi skal ta vare på vår felles natur

Nedbygginga av verdifull og sårbar natur er en trussel mot naturmangfoldet. Derfor vil Lillestrøm SV bruke 2,4 millioner på tiltak som blant annet bidrar til kartlegging og restaurering av verdifull og sårbar natur, og bekjempelse av svartelistede arter.

Kommunen som arbeidsgiver

Demokratisk styring av velferden vår

Lillestrøm kommune har et betydelig antall barnehager i kommersiell drift. Kommersielle aktører i velferden vår støvsuger milliarder som skulle gått til tjenestene, ut av det norske fellesskapet gjennom profitt. Ingen skal kunne bli milliardær av barnehagedrift på oppdrag av velferdsstaten. SV foreslår at kommunen skal utrede hvordan vi skal ta dagens kommersielle barnehager tilbake i egen regi.

Faste ansettelser, ikke innleie

SV vil videreføre heltidstankegangen ved å erstatte bruken av private vikarbyråer med kommunal vikarpool og faste ansettelser. Derfor foreslår vi i år at kommunedirektøren skal undersøke muligheten til å redusere bruken av private vikarbyråer i skoler og barnehager til fordel for kommunale vikarpooler og heltidsstillinger. Arbeidet skal sees i sammenheng med satsingen på heltidskultur.

Lærlinger

SV setter av 1,8 millioner i 2023 til å øke antallet lærlinger, i tråd med innspillene fra fagforeningene.

Helse og eldreomsorg

Hjemmesykepleien

Sammen med teknologiløftet i hjemmesykepleien, som gjør kommunen bedre rustet til å håndtere eldrebølgen gjennom velferdsteknologi, trengs det to årsverk til å følge opp dette og bidra til egenmestring. Vi bevilger 1,78 millioner til to årsverk til en forsterket hjemmesykepleie.

Institusjon

Det skal være mulig og Vi bevilger 750 000 kr til innkjøp av pasientløftere, et viktig HMS hjelpemiddel for de ansatte som reduserer faren for belastningskader. Vi setter av ytterligere 750 000 til utskifting av gamle og slitte møbler som brukes av beboerne. Vi setter av 1,55 millioner på to årsverk til koordinatorstillinger for aktivitet, kultur og frivillighet, som er nødvendig for å opprettholde dagens aktivitetstilbud for beboere i institusjon.

Varig drift i Frydenlundgata

Frydenlundgata aktivitetssenter er et lavterskeltilbud for yngre demente som til nå har vært driftet med statlige tilskuddsmidler, som opphørte fra september 2022. Forslaget fra kommunedirektøren viderefører ikke tilbudet med kommunale midler. Dersom tilbudet kuttes vil brukerne settes på ventelister, og risikere fall i funksjonsnivå. Pårørende mister også et viktig avlastningstilbud. Vi reverserer dette kuttet og bevilger 2,45 millioner til drift av tilbudet.

Miljørettet helsevern

Kommunen har høy aktivitet i planarbeid, utbygging og tiltak som gir behov for vurdering av miljørelaterte helseutfordringer. SV setter av 990 000 kroner til å styrke rådgiving og saksbehandling innen miljørettet helsevern.

Lillestrøm-idretten

Nærmiljøanlegg og idrettsbygg

SV setter av 2 millioner til investeringer i nærmiljøanlegg for å opprettholde dagens standard, og 600 000 til driftsmidler til nyetablerte idrettsbygg og nærmiljøanlegg.

Harmonisering av støtteordninger

SV setter av 1,4 millioner kroner til en harmonisering av økonomiske støtteordninger til drifts- og vedlikeholdsmidler til idretten.

Arrangementsfondet for kultur- og idrettsorganisasjoner

SV foreslår å videreføre arrangementsfondet, som har vært en tilskuddsordning for kultur- og idrettsorganisasjoner som ønsker støtte til å avholde større arrangementer. Vi setter av 1 million årlig fra 2023.

Idrett for alle

Vi utvider gratisprinsippet i idretten, som gjør at alle barn og unge får bruke anlegg gratis, til også å gjelde kulturlokaler og private lokaler. Dette setter vi av 2,6 millioner til.

Ta vare på kulturen vår

Byfesten i Lillestrøm

Byfesten er et populært arrangement. Det har vært stor økning i antallet besøkende, som byr på nye utfordringer knyttet til arrangeringen. Byfesten skal være en folkefest for alle kommunens innbyggere, og SV setter av 200 000 kr til arrangementet slik at det blir mulig å tilrettelegge for alkoholfrie aktiviteter og konserter for barn og unge i Rådhusparken.

Nye lekeapparater

Det er et stort behov for å skifte ut gamle lekeapparater og ruste opp lekeområdene i deler av kommunen, og SV setter av 2,5 millioner årlig til dette fra 2023.

Kunstnerisk utsmykning

De siste årene har kommunen investert stort i kunstnerisk utsmykning av offentlige rom, blant annet gjennom Elvebredden kunstpark og kunst på Lillestrøm bibliotek og Sophie Radich skole. Det er synd om dette forfaller på grunn av manglende vedlikehold. Vi setter av 500 000 kr årlig til dette.

Møteplasser for barn og unge

Det er et økt behov for aktiviteter og tiltak på dagens møteplasser, og dagens ressurser strekker ikke til. SV setter av midler til å utvide åpningstider på møteplasser for barn og unge på kvelder, helger og i ferier og styrke tilbudet ved å øke bemanningen. Til dette setter vi av 1,45 million i 2023, og 3 millioner fra 2024. 

Den kulturelle skolesekken (DKS)

For å kunne opprettholde tilbudet på det nivået som planen for den kulturelle skolesekken legger til grunn, forutsettes det at det settes av midler. SV setter av 700 000 kr til dette årlig fra 2023.

Leve hele livet

Gjennom handlingsplanen for «Leve hele livet» legger kommunen føringer for aktiviteter og tilbud til aldersgruppen 65+, også innenfor kulturfeltet. Vi setter av 800 000 kr til dette, med halvårseffekt i 2023.

Husebylåven på Skedsmokorset

Transformasjonen av Husebylåven på Skedsmokorset til et kulturhus og møtested med lokaler for aktiviteter og arrangementer skal etter planen være ferdig i løpet av 2023, og låven skal være klar til bruk høsten 2023. Vi setter av 1,6 millioner til drift av låven. 

Etterbruk av Sørumsand verksted

Sørumsand Verksted med vannkraftnæringen har vært en hjørnestein i Sørumsand-miljøet i mange tiår. Nå legges denne næringsvirksomheten ned. Med områdereguleringen av Sørumsand på vei er det på tide å vurdere etterbruken av Sørumsand verksted, som ligger rett ved togstasjonen.

Sørumsand trenger sentrale lokaler til kultur og frivillighet. Vi foreslår at kommunen skal gå i dialog med eierne av verkstedet om etterbruk og mulighetene for å bruke lokalene til et løft av lokalmiljøet på Sørumsand, for eksempel til kulturaktiviteter, festivaler, musikk, og liknende. Dette må sees i sammenheng med områdereguleringen som er under arbeid.

Lillestrøm bibliotek

Vi foreslår at Lillestrøm bibliotek skal holde søndagsåpent kl. 10-16. Vi setter av 1 million til dette i 2023, og 1,3 millioner årlig fra 2024.

Parker og grøntområder

Parker har en stor egenverdi som bare vokser i takt med fortettingen av sentrumsstrøkene i kommunen vår. Innbyggerne fortjener gode nærområder. Vi setter av midler til framtidig drift av Slettaparken på Sørumsand og Sophie Radich skole i Lillestrøm.

Et solidarisk Lillestrøm

Lillestrøm er en liten kommune i en stor verden. Vi påvirkes av den krevende utviklingen i verden rundt oss. Vår plass i verden krever at vi også gir tilbake til den. Derfor har Lillestrøm SV gått i bresjen for at vår kommune skal opptre med solidaritet. Tidligere har vi fremmet og fått flertall for forslag om at kommunen skal støtte byinitiativet for et atomvåpenforbud (ICAN Cities Appeal), og om at kommunen skal gi pengebidrag til den humanitære innsatsen for ukrainere på flukt. Vi har også støttet å ta imot flere flyktninger fra områder under press som Moria og Ukraina.

Etablere et kommunalt solidaritetsfond

I dette budsjettet foreslår vi at Lillestrøm skal knytte bånd til en palestinsk og en kurdisk by, med mål om å fremme vennskap, kulturell utveksling og solidaritet. I tillegg foreslår vi etableringen av et solidaritetsfond for Lillestrøm kommune, med årlige innskudd på 1 million kroner fra 2023.

Inndekning

SVs ambisjoner for klima og rettferdighet må finansieres. I dette kapittelet beskriver vi hvordan vi finner midler til satsingene i vårt alternative budsjett.

Kutt i politikerlønninger

De folkevalgte skal ikke nyte noe spesielt vern mot kommunale kutt og innsparinger. Derfor foreslår SV et flatt kutt i politikerlønningene på 10 % fra 2023, og budsjetterer med en innsparing på 1,1 millioner kroner på dette.

Eiendomsskatt

Inntekter fra eiendomsskatt skal i Lillestrøm gå til tiltak for klima og natur, kultur og idrett, og

barn og unge. Det har vært en god tradisjon for kommunen å bruke midlene fra eiendomsskatt målrettet på slike tiltak.

I dag er det mange som sliter med å få hverdagen til å strekke til, og behovet for offensiv omfordeling er økende. Derfor foreslår SV gratis SFO og mer til kultur og idrett i vårt budsjett, som finansieres ved å øke eiendomsskatten fra 2 til 2,5 promille. Dette gir merinntekter på 42,5 millioner kroner som går rett tilbake til fellesskapet.

SVs prioriteringer i eiendomsskatteregnskapet

Sammenliknet med kommunedirektørens forslag til budsjett for 2023.

Tiltak2023
Klima og natur (e-skattefinansiert)31 750
Kultur (samlet)17 525
Gratis halvdagsplass SFO, 3. og 4. klasse28 800/2  (halvårseffekt)
Redusert investering-1091
Øke fra 2 til 2,5 promille-42 500
Udisponert eiendomsskatt-32 382
Total-12 298

Minus = inntekter, pluss = utgifter.

Gjennomsnittsboligen med SVs opplegg

For en husstand i en bolig verdt 5 millioner i Lillestrøm betyr SVs forslag en økning i den månedlige eiendomsskatteregningen på 75 kroner. Det tilsvarer en billig øl på byen. Vi bruker pengene på barn og unge, kultur og klima. Blant annet gjennom vår satsing på kultur, møteplasser og gratis halvdagsplass i SFO for 3. og 4. klassinger, kommer mange husholdninger med en presset økonomi bedre ut med vårt alternativ.

Disposisjonsfond: styrt reduksjon

Lillestrøm kommunes disposisjonsfond er solid, og ble økt betydelig i 2022. I ekstraordinære tider med skyhøye strømkostnader, økende renteutgifter og behov for investeringer, foreslår SV en styrt reduksjon av disposisjonsfondet med ytterligere 142,6 millioner fram til 2026. Midlene går til egenfinansiering av investeringer, gjennom overføringer fra drift til investering på 149,1 millioner i perioden, og dermed en reduksjon i låneopptak og renteutgifter på sikt. Etter perioden med reduksjon, ligger størrelsen på fondet fortsatt innenfor vedtatte økonomiske handlingsregler i kommunen.

Inntektsskatt: økt anslag

En høyere befolkningsvekst enn antatt gjør at vi øker anslaget på inntekts- og formuesskatt med 5 millioner i vårt budsjett.

Redusert strømforbruk

På grunn av skyhøye strømpriser er prognosen på merforbruk på strøm for 2023 hele 129 millioner kroner. Dette er penger som i et normalår kunne gått til å styrke kommunens tilbud.

For å redusere trykket på kommuneøkonomien ved dyr strøm, må forbruket reduseres. Dette vil SV oppnå gjennom en blanding av ENØK-investeringer og tiltak som reduserer forbruket.

Med strømsparingstiltakene våre er vi opptatt av å skjerme barn og unge i størst mulig grad. Grunnet usikkerheten knyttet til strømpriser budsjetterer vi ikke med innsparinger på de generelle tiltakene for redusert strømforbruk. Vi budsjetterer imidlertid med innsparinger på større ENØK-investeringer over tid. Vi øker rammen til ENØK-investeringer fremover mot 2026 og budsjetterer med årlige innsparinger på ca. 1 million fra dette.

Redusert vedlikehold

Vi foreslår en generell reduksjon i kommunens bygnings- og veivedlikehold på til sammen 3,5 millioner, noe kommunen vil tåle i en periode. 

Verbalforslag

  1. Tiltak som bidrar til kutt i klimagassutslipp skal prioriteres i gjennomføringen av ENØK-investeringer.
  2. Kommunedirektøren bes søke samarbeidsprosjekter med en kurdisk og en palestinsk by, med mål om å fremme vennskap, kulturell utveksling og solidaritet.
  3. Kommunedirektøren bes gå i dialog med eierne av verkstedbygningene på Sørumsand om etterbruk og mulighetene for å bruke lokalene til et løft av lokalmiljøet, for eksempel til kulturaktiviteter, festivaler eller musikkarrangementer. 
  4. Kommunedirektøren bes undersøke mulighetene for å etablere ordninger for gratis bind og tamponger på ungdomsskolene i Lillestrøm, liknende tilbudet som nå kommer på videregående-skolene i Viken.
  5. Kommunedirektøren skal undersøke mulighetene for å redusere bruken av private vikarbyråer i skoler og barnehager til fordel for kommunale vikarpooler og heltidsstillinger. Arbeidet skal sees i sammenheng med arbeidet med heltidskultur.
  6. Ved økt bemanning i barnehager skal levekårsutsatte områder i kommunen, som Gjellerås og Sagdalen skolekretser, prioriteres. 
  7. Kommunedirektøren skal utrede hvordan kommunen kan ta dagens kommersielle barnehager inn i kommunal regi.
  8. Kommunedirektøren skal utrede muligheten for å etablere et lager for gjenbruksmaterialer til bygg.

Tabeller – budsjett og økonomiplan

Endringer sammenliknet med kommunedirektørens innstilling

Tall er i 1000 kroner.

DRIFT2023202420252026
Skole og barnehage    
SFO, gratis halvdagsplass 3. og 4. trinn14 40028 80028 80028 800
Styrket tilbud til barn med autisme1690169016901690
Pakkeforløp, psykisk helse og barnevern1800180018001800
Flere helsesykepleierstillinger2050410041004100
Økt bemanning i barnehagene3000600060006000
Lærlinger, økning1800120000
Vesterskaun – ikke utskifting av brakker-8000-3000-3000-3000
Sum skole og barnehage14 69036 49035 29035 290
Helsetjenester    
Flere helsesykepleierstillinger2050410041004100
Forsterket hjemmesykepleie – 2 årsverk1780178017801780
Varig drift i Frydenlundgata2450245024502450
0,2 årsverk demenskoordinator150150150150
Miljørettet helsevern990990990990
Innkjøp av pasientløftere/takheiser75075000
Utskifting av gamle og slitte møbler75075000
Sum helsetjenester892010 97094709470
Klima og miljø (drift)    
Innskudd i klimafondet26 00031 00036 000 46 000
FutureBuilt, øremerket hel stilling600900900900
FutureBuilt, oppfølging av avtale250500500500
Bekjempelse av svartelistede arter250000
Kartlegging av blågrønne verdier1000000
Restaurering av naturområder400000
Trainee klima, miljø og geodata3507003500
Nordre Øyern, regionalpark og verdensarv750750750750
Sum klima og miljø (drift)29 60033 85038 50048 150
By- og stedsutvikling    
Oppfølging av byutviklingsplanen1000100010000
Økt bemanning avd. byggesak (selvkost)0000
Modernisering og digitalisering, plan650400400400
Nye biler til oppmålingstjenester75150150150
Kvalitetsheving av eiendomsdata40040000
Beholde kommunale arbeidsplasser i Vektergården på Sørumsand450900900900
Drift av park, Sophie Radich skole000250
Drift av Slettaparken00250250
Generell reduksjon i bygningsvedlikehold-2000-2000-2000-2000
Generell reduksjon i veivedlikehold-1500-1500-1500-1500
Sum, by- og stedsutvikling-925-650-800-1550
Kultur, idrett og møteplasser    
Arrangementsfond, videreføring1000100010001000
Den kulturelle skolesekken, videreføring700700700700
Gratisprinsipp – kulturlokaler600600600600
Gratisprinsipp – utvidelse til private lokaler2000200020002000
Kunstnerisk utsmykning, vedlikehold500500500500
Kulturtiltak Leve hele livet, oppfølging400800800800
Byfesten, økt tilskudd200200200200
Drift og vedlikehold av Husebylåven1625162516251625
Utskifting av lekeapparater2500250025002500
Thon Badeland, stans av leieavtale00-14 000-14 000
Aktivitet, kultur og frivillighetskoordinatorer, to årsverk1550155015501550
Utvidet åpningstid Lillestrøm bibliotek1000130013001300
Driftsmidler, nyetablerte idrettsbygg600850850850
Nærmiljøanlegg, investeringsramme2000200020002000
Harmonisering økonomiske støtteordninger1400140014001400
Utvidet åpningstid på møteplasser1000200020002000
Styrking av møteplasser Fet og Sørumsand450100010001000
Sum, kultur, idrett og møteplasser17 52520 02560256025
Internasjonal solidaritet    
Solidaritetsfond – etablering1000100010001000
Sum, internasjonal solidaritet1000100010001000
Sum, drift70 810101 68589 48598 385
Inndekning    
Flatt kutt i politikerlønninger, 10 % -1100-1100-1100-1100
Reduserte strømutgifter fra ENØKinvesteringer0-865-1930-3060
Inntekts- og formuesskatt, økt anslag-5000-5000-5000-5000
Udisponert eiendomsskatt -32 382-35 540-36 120-39 120
Eiendomsskatt, øke sats med 0,5 promille-42 500-43 100-43 700-44 300
Bruk av disposisjonsfond-75 000-25 000-25 000-25 000
Overføring fra drift til investering77 79012 78436 12122 460
Avsetninger til disposisjonsfond7382000
Redusert låneopptak, renteutgifter0-1206-10114-894
Redusert låneopptak, avdrag0-2658-2641-2371
Sum, inndekning-70 810-101 685-89 484-98 385
SUM (skal være 0)0000
Investeringer2023202420252026
Vesterskaun10 00015 00085 000150 000
Energibrønn kunstgressbane Fedrelandet10 000000
Støtteordning grønn omstilling3000000
Solcelle energiproduksjon, kirkebygg800000
Enøk-investeringer14 40017 76518 83019 960
Bro Skjærvagapet – utsette investering-1091-2122-23 5626426
Kompensasjon mva investeringer-7422-6129-16 054-35 277
Overføring fra drift til investering-77 790-12 784-36 121-22 460
Bruk av lån48 103-11 730-28 093-118 649
SUM (skal være 0)0000

Lenker:

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 23-26

Protokoll fra Formannskapet 30.11 med alle partiers alternative budsjettforslag

Bilder for SoMe med viktige punkter fra SVs budsjettforslag:

Vi må kutte mer i utslipp, raskere. Derfor foreslår vi i vårt alternative budsjett for Lillestrøm en klimapakke på 55,4 millioner, blant annet:
💚 26 millioner mer til klimafond for å finansiere viktige klimatiltak.
🌲14,4 millioner mer til ENØK-investeringer, der konkrete utslippskutt skal prioriteres
☘️10 millioner til energibrønn på Fedrelandet
✅ 3 millioner til grønn omstilling i organisasjons- og næringslivet.

SV vil mer for Lillestrøm! Vårt forslag til budsjett er omfordelende, tar klimakrisa på alvor, og setter barn og unge først.
SV på Stortinget har sikret gratis SFO for landets 1. og 2. klassinger. Nå foreslår vi at kommunen tar regninga for 3. og 4. klasse, og at alle barn i Lillestrøm skal få tilbud om gratis halvdagsplass i SFO!
❤️💚
Vi må øke bemanningen i barnehagene. Derfor foreslår vi i vårt alternative budsjett for Lillestrøm en økning på 6 millioner til dette.
Det er spesielt viktig å øke bemanningen i levekårsutsatte områder, derfor stiller vi også følgende verbalforslag til budsjettbehandlingen som vi håper på flertall for:
“Ved økt bemanning i barnehager skal levekårsutsatte områder i kommunen, som Gjellerås og Sagdalen skolekretser, prioriteres.”❤️
💚

Valgliste for Lillestrøm SV 2023-27

Her er listen for Lillestrøm SV til kommunevalget 2023

NRNAVNKJØNNALDERBOSTED
1Jørgen Hammer SkoganM25Lillestrøm
2Anne GevingK54Skjetten
3Øyvind Moltke-HansenM42Sørum
4Mari Skogli EriksenK39Fetsund
5Amund PedersenM41Sørumsand
6Iselin KlævahaugenK32Skedsmokorset
7Ole Aditya MorewoodM30Lillestrøm
8Margaret GundersenK66Sørum
9Geir GrimstadM68Skjetten
10Elin Hammer TveitoK25Sørumsand
11Karim AllahweysiM66Skjetten
12Liv Hege NylundK75Lillestrøm
13Kristian WølnerM66Sørum
14Signe Leth GurholtK29Lillestrøm
15Marius PellerudM42Lillestrøm
16Mette Hammer TveitoK58Sørumsand
17Rune ViestadM51Frogner
18Karina A R ContrerasK43Frogner
19Odd HellumM69Sørumsand
20Turid LundschienK74Skjetten
21Elias TenkanenM22Lillestrøm
22Tibe V Riise RamsøyK58Lillestrøm
23Jafer Mohammed AdemM37Strømmen
24Borghild SæbøK76Skjetten
25Snorre Ballière FarnerM51Lillestrøm
26Laila Marit FossumK68Sørumsand
27Nazir Ibrahim SalihM43Skjetten
28Elin Maria RiisnæsK30Lillestrøm
29Frode Åkenes-JohnsenM60Skedsmokorset
30Heshmat SamadianK60Strømmen
31Helge NjaaM75Sørumsand
32Kåre MælandM75Skedsmokorset
33Liv Herdis WevangK78Sørum
34Odd HaslestadM75Lillestrøm
35Helene HarbyeK29Skjetten
36Bjarte HitlandM46Skedsmokorset
37Anne BervenK68Sørumsand
38Mohamad S SulaimanM29Strømmen
39Ida CN WagnerK39Kjeller
40Dag Erik Færø OlsenM45Sørumsand
41Abdu HamedM36Strømmen
42Torunn EspeK40Lillestrøm
43Tinna Bjork B. JonasdottirK24Sørum
44Einar EdvardsenM77S ørum
45Steinar DalbakkM76Blaker
46Halvor RavnangerM67Sørum
47Kai Atle RosenlundM65Sørum
48Åse AamK77Sørumsand
49Tom ØdegårdM41Kjeller
50Jan Ingar WilsonM59Gan
51Simen Slette SundeM45Sørumsand
52Kari Lund BråthenK84Skjetten
53Arill BråthenM79Skjetten
54Hildur Roll-HansenK76Sørumsand


Toppkandidatene samlet! Fra venstre: Øyvind Moltke-Hansen, Mari Skogli, Anne Geving og Jørgen Skogan

En liten prat med Liv Hege Nylund om et spennende foredrag

Tirsdag 20. september inviterer Lillestrøm SV til åpent møte på Scene 5 i Lillestrøm med foredrag av Pierre Lionel Matte med tema: “Kunst og sosialt engasjement – kunst som motstand, kritikk og muligheter”

I den forbindelse tok vi en prat med primus motor bak møtet, skuespiller og regissør Liv Hege Nylund for å få vite litt mer om dette:

Liv Hege Nylund

Lillestrøm SV: Hvem er Pierre Lionel Matte og hva kan vi forvente tirsdag?

Liv Hege: Pierre Lionel Matte er en norsk billedkunstner og populær foredragsholder. Han kombinerer ofte installasjoner og fotografier med politisk og satirisk budskap i sin kunst. I foredraget hjelper han oss til å forstå hvordan et kunstverk kan speile samtiden. Og hvordan forskjellige kunstuttrykk som billedkunst, film og scene står i forhold til politikk og samfunnsliv. Dere vil få se konkrete eksempler.Lillestrøm SV: Hvorfor er dette et viktig tema i dag?

Liv Hege: Kunst og kultur er sjelden et tema i politikken, bortsett hvis det er en tabloid skandale. (Kunstnere ser og tolker det som skjer i samfunnet og ligger ofte i forkant i forhold til oss andre, derfor blir mange ikke verdsatt før etter sin død.) Gjennom kunsten kan vi få inspirasjon og øve opp evnen vår til å se sammenhenger. Kan kunst og kultur spille en rolle i den endringen som skjer i samfunnet?

Pierre Lionel Matte

Lillestrøm SV: Hvem bør komme for å høre på foredraget?

Liv Hege: Foredraget er åpent for alle, man behøver ingen forkunnskaper, bare være litt nysgjerrig! 

Lillestrøm SV: Tusen takk Liv Hege, da håper vi mange fikk lyst til å få med seg dette foredraget som altså foregår på Scene 5 i Lillestrøm tirsdag 20.09 kl 19.00!

Arrangementet på Facebook

Utbyggermakt til besvær

I Romerikes Blad 1. september ser Aarnes i Vardeåsen Utvikling AS rødt. En tretti år gammel reguleringsplan som la opp til 200 boliger i et skogsområde, ble redusert til 50 boliger etter en prinsippavklaring i Lillestrøm formannskap.

Vi snakker mye om forutsigbarhet for utbyggere. Det er klart det er viktig. Men på et eller annet tidspunkt viker den forutsigbarheten for kommunens muligheter til å rive seg løs fra fortidas tenking. Det tidspunktet kommer lenge før det har gått en generasjon.

Det er kjernen i denne saken. Utbyggeren har hatt hele mitt liv, og ti år til, på seg til å bygge her. Utbygger har ventet til 2022 med å bygge på en tomt som ble regulert i 1987 – med kunnskapsgrunnlaget og utbyggingspolitikken fra 1987 i bagasjen – og jamrer nå om «forutsigbarhet». Ny kunnskap og nye målsettinger har kommet til. Man har gått bort fra denne typen satellittutbygging av miljømessige og praktiske hensyn. Storstilt utbygging av nye bilbaserte områder er forbi. SV støttet MDGs forslag om å bevare denne verdifulle nærskogen på Vardeåsen, og ikke bygge ned enda mer natur til fordel for nye bilbaserte områder. Dette fikk ikke flertall.

Minst like viktig som forutsigbarhet for utbyggere, er forutsigbarhet for demokratiet. Vi fikk saken på bordet fordi utbygger ønsket en avklaring, og når utbygger skjønte at utfallet ikke kom til å bli som man håpet, forsøker de å trekke saken – uten hell. Det ville vært et sløseri av masse tid og ressurser hos kommunen, og satt en svært bekymringsverdig presedens for hva slags makt utbyggere skal ha over den politiske behandlingen av byggesaker.

Aarnes’ reaksjon i gårsdagens Romerikes Blad er å fyre av en kraftsalve. Ikke bare er hendelsen i hans øyne «helt utrolig», han presterer til og med å kalle prosessen «umoralsk» i sin opphøyde arroganse. Det er besynderlig at utbygger tror de kan knipse med fingrene og få en demokratisk prosess til å forsvinne.

Naturligvis vifter også utbyggeren med vage trusler om juridiske konsekvenser. Enda mer støy fra folk som kanskje har vært litt for vant til å få det de peker på.

Jørgen Hammer Skogan, leder, Lillestrøm SV

Lenker:

Utbygger går ut i Romerikes Blad 01.09

Kommunedirektørens saksframlegg

Sørumsand sier nei til rasisme!

Lørdag 3. juli kl. 14 har SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) varslet at de vil holde en appell foran Sørum rådhus på Sørumsand. Det vil samtidig bli gjennomført en høylytt og fredelig markering mot rasisme samme sted.

SIAN er en marginal gruppe høyreekstreme med en rasistisk agenda, som har fått mye oppmerksomhet i media de siste årene. Dette skyldes at de bruker sterke virkemidler for å nå fram med sitt budskap. Lørdagens appell blir promotert med et bilde av en mann som voldtar et lam, samt sterkt nedsettende karakteristikker av våre felles medborgere. Denne type hat må vi stå opp mot og nedkjempe!

Grunnen til at vi markerer på lørdag er ikke for å gå i diskusjon med rasistene, men for å vise at Sørumsand er et inkluderende og åpent samfunn hvor alle er velkomne uansett bakgrunn! Rasismen må nedkjempes ved slike anledninger på samme måte som det må bekjempes hver dag!

Amund Pedersen, Lillestrøm SV

Vi vil ha liv i rådhuset!

Lillestrøm SV mener vi trenger en opprusting av rådhuset på Sørumsand, slik at lokalmiljøet kan ta huset i bruk i mange år framover. Vi vil ha liv i rådhuset!

Helt siden det ble vedtatt å sentralisere kommuneadministrasjonen til Lillestrøm, har SV ment at gamle Sørum rådhus bør tas i bruk på en måte som gir noe tilbake til Sørumsand. Enten ved at en offentlig institusjon flytter inn eller at lokalsamfunnet selv tar huset i bruk. Her kan kommunen spille en rolle som tilrettelegger, men da må det handles nå. Husets videre fremtid skal opp i kommunestyret den 16. juni.

Sørum rådhus ble bygget i 1974 og er et eksempel på rådhusarkitektur fra perioden. Bygget har unike arkitektoniske kvaliteter og – uansett hva man måtte mene om huset – representerer det en variasjon i bygningskulturen på Sørumsand som kontrast til for eksempel Kuskerudvillaen (der Trine’s er i dag). Dessuten er rådhuset en stående påminnelse om stedets historie som kommunesenter.

Høyre ønsker å selge huset til høystbydende og vi i SV frykter et salg vil gi oss nok en katalogblokk og at det vil skje en ytterligere gentrifisering og forflatning av bo- og bygningsmiljøet på Sørumsand. Høyre hadde selv en ordfører i gamle Sørum som var opptatt av å bevare kulturminner, og vi oppfordrer Høyres representanter til å lytte til sine egne tidligere visjoner.

Lillestrøm SV ønsker å bevare gjennom bruk. Foreningslivet på Sørumsand har etterspurt et eget sted som kan fungere som en møteplass, arrangementslokale og lagerplass. Et sted hvor kulturlivet kan utveksle erfaringer, kompetanse og bli kjent med hverandre. I Lillestrøm planlegges en «Culture hub» for det profesjonelle kulturlivet. Vi på Sørumsand ønsker oss en «hub» for amatørkulturen og frivilligheten.

Sørum Rådhus ble fraflyttet rett før pandemien brøt ut. Selv under det siste års restriksjoner har biblioteket stablet på beina et ungdomstilbud i rådhusets lokaler. Nå som pandemien ser ut til å gå mot slutten ønsker SV at kommunen legger til rette for at flere gode krefter kan ta i bruk huset.

I utvalgsmøtene i forrige uke var SV en del av et mindretall som ønsket at rådhuset skal få den nødvendige oppgraderingen det trenger for å fungere for det lokale kulturlivet i mange år framover. Flertallet ønsket derimot kun å gjøre ytterst nødvendig vedlikehold. Saken avgjøres endelig i kommunestyret den 16. juni.

Lillestrøm SV mener at tiden er nå! Vi trenger en opprusting av Sørumsand rådhus slik at bygget kan tas i bruk av lokalmiljøet!

Amund Pedersen, Lillestrøm SV

Lenker:

Kommunedirektørens saksframlegg i saken om midlertidig bruk av rådhuset.

Tidligere innlegg fra SV om Sørumsand rådhus:

Bruk rådhuset av Jørgen Hammer Skogan feb. 2019

Skal Sørumsand bli en soveby av Øyvind Moltke-Hansen jan. 2019

Ikke selg den siste grønne flekken på Sørumsand! av Amund Pedersen nov. 2018