Design a site like this with WordPress.com
Get started

Lillestrøm SVs alternative budsjett for 2023

Omfordeling og klimakamp i krevende tider

Lillestrøm SVs alternative budsjett for 2023

Innledning

Lillestrøm kommune har hatt en trang fødsel. Fra den spede begynnelsen som et tvangsekteskap mellom de tre kommunene Skedsmo, Sørum og Fet, krabbet Lillestrøm nyfødt inn i en verden preget av pandemi, krig og dyrtid. På tross av utfordringene i startgropa har SV og posisjonen gjennom tre år fått til mye bra for folk og miljø i kommunen vår.

Sommeren 2022 vedtok kommunestyret en plan for sosial boligpolitikk som har som ambisjon å bryte med sosial arv og bekjempe fattigdom gjennom tiltak i boligmarkedet. Dette er en viktig seier for SV. Vi ser frem til at planen får tid til å virke.

Kommunen fører eget klimabudsjett og -regnskap, og har et klimafond som skal bidra til målrettede kutt i klimagassutslipp på vei mot lavutslippssamfunnet. Vi har fått et flertall med på å bryte med fortidas tenking om å bygge nye boliger og næring på matjord, og kommunen skal styre mot arealnøytralitet. 

Vi reddet nærskolene, og vi reddet legevakta på Sørumsand, som åpner i nye lokaler i februar. Helsestasjonene i alle deler av kommunen består.

Nå, et år før valget, klarer ikke samarbeidspartiene å enes om et felles budsjettforslag. Derfor foreslår SV dette alternativet, som viser hvordan kommunen ville sett ut i 2023 dersom SV hadde flertall alene. 

Vårt forslag er radikalt omfordelende og tar klimakrisa på alvor. Samtidig er det økonomisk ansvarlig i møte med trange tider. Som kommunedirektøren budsjetterer SV med et stramt økonomisk resultat i 2023 og 2024, men med mer rom i 2025 og 2026.

Samtidig finner vi rom i 2023 blant annet for ytterligere 55,4 millioner til klimasatsinger, 17,5 millioner til kultur og idrett, gratis halvdagsplass for alle barn i SFO (inkludert 3. og 4. klasse), oppbemanning i barnehager i levekårsutsatte områder, og oppstart av nytt permanent skolebygg for Vesterskaun skole, slik innbyggerne har blitt lovet i generasjoner.

Lillestrøm SVs budsjettforslag for 2023 viser at det både mulig og nødvendig å drive en økonomisk omfordelende og klimaambisiøs politikk i krisetider. Vi er partiet for de mange, ikke for de få.

Vi skal nå målene i Paris-avtalen

Lillestrøm kommune har ambisiøse mål for klimakutt i egen drift. Kommunen har en klimastrategi, lager eget klimabudsjett, utarbeider en klimaplan, og har etablert et klimafond for å finansiere tiltak som gir utslippskutt.

Kommunens prognoser viser dessverre at vi ikke når målene med dagens innsats. Vi må i gang med offensive satsinger for å kutte utslipp raskt nok til å unngå de verste konsekvensene av klimakrisa. SV setter av midler til en slik offensiv satsing i vårt budsjett. I 2023 vil vi øke satsingen på tiltak som bidrar til utslippskutt med 55,4 millioner. Det gjelder blant annet 10 millioner til energibrønner, 14,4 millioner til ENØK-investeringer, 3 millioner til klimakutt i organisasjons- og næringslivet, og 26 millioner til klimafondet.

Klimafond til utslippskutt

Klimafondet er et uvurderlig verktøy til å finansiere gode klimatiltak i kommunen. Med større årlige avsetninger til fondet kunne kommunens innsats målt seg med ambisjonene i klimabudsjettet. Vi mer enn seksdobler innskuddene til klimafondet. Fra og med 2023 setter vi av 30 millioner til klimafondet, en økning på 26 millioner. Vi øker bevilgningene gradvis fram til 2026, der vi setter av 50 millioner til klimafondet. Vi har ikke funnet alle tiltakene enda, men det er ingen tvil om at mer må gjøres i framtida, og SV setter av midlene i årene som kommer.

Det skal være fagfolkenes oppgave å finne gode tiltak midlene kan brukes på, men SVs håp er at et økt handlingsrom i klimafondet gir kommunen rom til å tenke større, og også bruke klimafondsmidler på større satsinger og investeringer som gir utslippskutt. 

ENØK til folket

Vi styrker kommunens pott til ENØK-tiltak i 2023 med 14,4 millioner. Slik intensiverer vi arbeidet for å redusere energiforbruket, og samtidig spare penger på dyre strømregninger på sikt. Midlene kommunen sparer på redusert strømforbruk setter vi av til ytterligere investeringer i energisparing, og i 2026 anslår vi å bruke 20 millioner på ENØK-tiltak.

Energibrønner på Fedrelandet

SV foreslår å erstatte dagens gassfyring med dype energibrønner for kunstgressbanene på Fedrelandet. Tiltaket vil bidra til et sterkt redusert energiforbruk og utslipp av CO2-gasser. En slik løsning vil være besparende både for Fet IL og klimaet. Derfor setter SV av midler til gjennomføring av tiltaket i 2023.

Omstilling i organisasjons- og næringslivet

Kommunen kan bidra til klimagasskutt i organisasjoner og i næringslivet. En støtteordning skal bidra til en overgang til utslippsfrie løsninger. Det er i dag satt av 500 000 kr til formålet.

SV setter av ytterligere 3 millioner til tiltak som bidrar til klimagasskutt i næringslivet.

Oppvekst

SFO – Skolefritidsordningen

SFO er en arena for inkludering og læring for barna våre, og all erfaring viser at kostnaden av tilbudet er avgjørende for deltakelsen. SV på Stortinget har fått regjeringen med på å innføre gratis halvdagsplass i SFO for landets 1. og 2. klassinger. SV foreslår å utvide denne ordningen til å gjelde også 3. og 4. klasse ved hjelp av eiendomsskattemidler, og bruker 28,8 millioner på dette med halvårseffekt i 2023.

Barnehager

Vi foreslår at levekårsutsatte områder i kommunen som Gjellerås og Sagdalen skolekretser skal prioriteres ved økt bemanning i barnehager. Vi foreslår også at bemanningen i barnehagene økes, og setter av 6 millioner til dette, med halvårseffekt i 2023.

Vi foreslår også at kommunedirektøren skal utrede hvordan kommunen kan ta kommersielle barnehager inn i egen regi. 

Helsesykepleiere i skolen

Flere skoler i Lillestrøm kommune har ikke helsesykepleier tilgjengelig alle ukedager. Noen skoler mangler helt helsesykepleier, og dekningen av helsesykepleiere ligger under gjennomsnittet. SV foreslår å styrke skolehelsetjenesten med fem helsesykepleierstillinger, og setter av 4,1 millioner til dette med halvårseffekt i 2023.

Barnevern

Vi setter av 1,8 millioner til to psykologstillinger i den psykiske helsetjenesten, som skal bidra til at barn og unge i barnevernet med behov for psykiske helsetjenester blir plukket opp.

Styrket tilbud til barn med autisme

I fjor fikk vi på plass en stilling til å forbedre og styrke oppfølgingen av barn med autismespekterforstyrrelse, og arbeidet er godt i gang. En stilling dekker imidlertid ikke behovet for oppfølging. For å kunne videreføre tilbudet til barn med autisme i barnehage og utvide det til å gjelde barn i tidlig skolealder, setter vi av 1,7 millioner til ytterligere to stillinger.

Permanente skolebygg, ikke brakker

SV vil erstatte dagens brakker med permanente skolebygg. Skolebehovsplanen beskriver i stor grad veien til dette målet. Vesterskaun skole har i lang tid hatt utstrakt bruk av brakker for å dekke kapasitetsbehovene. Brakkeskoler skal ikke gå i arv fra generasjon til generasjon – nå er det på tide å få på plass et nytt permanent skolebygg på Vesterskaun, slik foreldrene har blitt lovet i mange år. Derfor setter SV av midler til oppstart i 2023, med mål om ferdigstilling i 2027.

Arealpolitikk og natur

En sterkere kommune i møte med utbyggerne

Saksmengden på byggesaksavdelingen er stor, og det er ingen antydninger til at saksmengden letter med det første. Det er behov for å oppbemanne byggesaksavdelingen. SV foreslår å styrke byggesaksavdelingen med seks nye stillinger gjennom selvkost. Vi setter også av 650 000 kr i 2023 til modernisering og digitalisering av løsninger innenfor plan og bygg, som vil effektivisere saksbehandlingen.

Lillestrøm by skal bygges for innbyggerne, ikke utbyggerne. Byen er i sterk vekst, og trenger en mer sammenhengende utbyggingspolitikk. Byutviklingsplanen som utarbeides blir et viktig redskap i dette arbeidet. Planen peker på flere prosjekter som nødvendige i oppfølgingen. SV setter av 1 million kroner årlig til gjennomføring av disse prosjektene.

Vi skal ta vare på vår felles natur

Nedbygginga av verdifull og sårbar natur er en trussel mot naturmangfoldet. Derfor vil Lillestrøm SV bruke 2,4 millioner på tiltak som blant annet bidrar til kartlegging og restaurering av verdifull og sårbar natur, og bekjempelse av svartelistede arter.

Kommunen som arbeidsgiver

Demokratisk styring av velferden vår

Lillestrøm kommune har et betydelig antall barnehager i kommersiell drift. Kommersielle aktører i velferden vår støvsuger milliarder som skulle gått til tjenestene, ut av det norske fellesskapet gjennom profitt. Ingen skal kunne bli milliardær av barnehagedrift på oppdrag av velferdsstaten. SV foreslår at kommunen skal utrede hvordan vi skal ta dagens kommersielle barnehager tilbake i egen regi.

Faste ansettelser, ikke innleie

SV vil videreføre heltidstankegangen ved å erstatte bruken av private vikarbyråer med kommunal vikarpool og faste ansettelser. Derfor foreslår vi i år at kommunedirektøren skal undersøke muligheten til å redusere bruken av private vikarbyråer i skoler og barnehager til fordel for kommunale vikarpooler og heltidsstillinger. Arbeidet skal sees i sammenheng med satsingen på heltidskultur.

Lærlinger

SV setter av 1,8 millioner i 2023 til å øke antallet lærlinger, i tråd med innspillene fra fagforeningene.

Helse og eldreomsorg

Hjemmesykepleien

Sammen med teknologiløftet i hjemmesykepleien, som gjør kommunen bedre rustet til å håndtere eldrebølgen gjennom velferdsteknologi, trengs det to årsverk til å følge opp dette og bidra til egenmestring. Vi bevilger 1,78 millioner til to årsverk til en forsterket hjemmesykepleie.

Institusjon

Det skal være mulig og Vi bevilger 750 000 kr til innkjøp av pasientløftere, et viktig HMS hjelpemiddel for de ansatte som reduserer faren for belastningskader. Vi setter av ytterligere 750 000 til utskifting av gamle og slitte møbler som brukes av beboerne. Vi setter av 1,55 millioner på to årsverk til koordinatorstillinger for aktivitet, kultur og frivillighet, som er nødvendig for å opprettholde dagens aktivitetstilbud for beboere i institusjon.

Varig drift i Frydenlundgata

Frydenlundgata aktivitetssenter er et lavterskeltilbud for yngre demente som til nå har vært driftet med statlige tilskuddsmidler, som opphørte fra september 2022. Forslaget fra kommunedirektøren viderefører ikke tilbudet med kommunale midler. Dersom tilbudet kuttes vil brukerne settes på ventelister, og risikere fall i funksjonsnivå. Pårørende mister også et viktig avlastningstilbud. Vi reverserer dette kuttet og bevilger 2,45 millioner til drift av tilbudet.

Miljørettet helsevern

Kommunen har høy aktivitet i planarbeid, utbygging og tiltak som gir behov for vurdering av miljørelaterte helseutfordringer. SV setter av 990 000 kroner til å styrke rådgiving og saksbehandling innen miljørettet helsevern.

Lillestrøm-idretten

Nærmiljøanlegg og idrettsbygg

SV setter av 2 millioner til investeringer i nærmiljøanlegg for å opprettholde dagens standard, og 600 000 til driftsmidler til nyetablerte idrettsbygg og nærmiljøanlegg.

Harmonisering av støtteordninger

SV setter av 1,4 millioner kroner til en harmonisering av økonomiske støtteordninger til drifts- og vedlikeholdsmidler til idretten.

Arrangementsfondet for kultur- og idrettsorganisasjoner

SV foreslår å videreføre arrangementsfondet, som har vært en tilskuddsordning for kultur- og idrettsorganisasjoner som ønsker støtte til å avholde større arrangementer. Vi setter av 1 million årlig fra 2023.

Idrett for alle

Vi utvider gratisprinsippet i idretten, som gjør at alle barn og unge får bruke anlegg gratis, til også å gjelde kulturlokaler og private lokaler. Dette setter vi av 2,6 millioner til.

Ta vare på kulturen vår

Byfesten i Lillestrøm

Byfesten er et populært arrangement. Det har vært stor økning i antallet besøkende, som byr på nye utfordringer knyttet til arrangeringen. Byfesten skal være en folkefest for alle kommunens innbyggere, og SV setter av 200 000 kr til arrangementet slik at det blir mulig å tilrettelegge for alkoholfrie aktiviteter og konserter for barn og unge i Rådhusparken.

Nye lekeapparater

Det er et stort behov for å skifte ut gamle lekeapparater og ruste opp lekeområdene i deler av kommunen, og SV setter av 2,5 millioner årlig til dette fra 2023.

Kunstnerisk utsmykning

De siste årene har kommunen investert stort i kunstnerisk utsmykning av offentlige rom, blant annet gjennom Elvebredden kunstpark og kunst på Lillestrøm bibliotek og Sophie Radich skole. Det er synd om dette forfaller på grunn av manglende vedlikehold. Vi setter av 500 000 kr årlig til dette.

Møteplasser for barn og unge

Det er et økt behov for aktiviteter og tiltak på dagens møteplasser, og dagens ressurser strekker ikke til. SV setter av midler til å utvide åpningstider på møteplasser for barn og unge på kvelder, helger og i ferier og styrke tilbudet ved å øke bemanningen. Til dette setter vi av 1,45 million i 2023, og 3 millioner fra 2024. 

Den kulturelle skolesekken (DKS)

For å kunne opprettholde tilbudet på det nivået som planen for den kulturelle skolesekken legger til grunn, forutsettes det at det settes av midler. SV setter av 700 000 kr til dette årlig fra 2023.

Leve hele livet

Gjennom handlingsplanen for «Leve hele livet» legger kommunen føringer for aktiviteter og tilbud til aldersgruppen 65+, også innenfor kulturfeltet. Vi setter av 800 000 kr til dette, med halvårseffekt i 2023.

Husebylåven på Skedsmokorset

Transformasjonen av Husebylåven på Skedsmokorset til et kulturhus og møtested med lokaler for aktiviteter og arrangementer skal etter planen være ferdig i løpet av 2023, og låven skal være klar til bruk høsten 2023. Vi setter av 1,6 millioner til drift av låven. 

Etterbruk av Sørumsand verksted

Sørumsand Verksted med vannkraftnæringen har vært en hjørnestein i Sørumsand-miljøet i mange tiår. Nå legges denne næringsvirksomheten ned. Med områdereguleringen av Sørumsand på vei er det på tide å vurdere etterbruken av Sørumsand verksted, som ligger rett ved togstasjonen.

Sørumsand trenger sentrale lokaler til kultur og frivillighet. Vi foreslår at kommunen skal gå i dialog med eierne av verkstedet om etterbruk og mulighetene for å bruke lokalene til et løft av lokalmiljøet på Sørumsand, for eksempel til kulturaktiviteter, festivaler, musikk, og liknende. Dette må sees i sammenheng med områdereguleringen som er under arbeid.

Lillestrøm bibliotek

Vi foreslår at Lillestrøm bibliotek skal holde søndagsåpent kl. 10-16. Vi setter av 1 million til dette i 2023, og 1,3 millioner årlig fra 2024.

Parker og grøntområder

Parker har en stor egenverdi som bare vokser i takt med fortettingen av sentrumsstrøkene i kommunen vår. Innbyggerne fortjener gode nærområder. Vi setter av midler til framtidig drift av Slettaparken på Sørumsand og Sophie Radich skole i Lillestrøm.

Et solidarisk Lillestrøm

Lillestrøm er en liten kommune i en stor verden. Vi påvirkes av den krevende utviklingen i verden rundt oss. Vår plass i verden krever at vi også gir tilbake til den. Derfor har Lillestrøm SV gått i bresjen for at vår kommune skal opptre med solidaritet. Tidligere har vi fremmet og fått flertall for forslag om at kommunen skal støtte byinitiativet for et atomvåpenforbud (ICAN Cities Appeal), og om at kommunen skal gi pengebidrag til den humanitære innsatsen for ukrainere på flukt. Vi har også støttet å ta imot flere flyktninger fra områder under press som Moria og Ukraina.

Etablere et kommunalt solidaritetsfond

I dette budsjettet foreslår vi at Lillestrøm skal knytte bånd til en palestinsk og en kurdisk by, med mål om å fremme vennskap, kulturell utveksling og solidaritet. I tillegg foreslår vi etableringen av et solidaritetsfond for Lillestrøm kommune, med årlige innskudd på 1 million kroner fra 2023.

Inndekning

SVs ambisjoner for klima og rettferdighet må finansieres. I dette kapittelet beskriver vi hvordan vi finner midler til satsingene i vårt alternative budsjett.

Kutt i politikerlønninger

De folkevalgte skal ikke nyte noe spesielt vern mot kommunale kutt og innsparinger. Derfor foreslår SV et flatt kutt i politikerlønningene på 10 % fra 2023, og budsjetterer med en innsparing på 1,1 millioner kroner på dette.

Eiendomsskatt

Inntekter fra eiendomsskatt skal i Lillestrøm gå til tiltak for klima og natur, kultur og idrett, og

barn og unge. Det har vært en god tradisjon for kommunen å bruke midlene fra eiendomsskatt målrettet på slike tiltak.

I dag er det mange som sliter med å få hverdagen til å strekke til, og behovet for offensiv omfordeling er økende. Derfor foreslår SV gratis SFO og mer til kultur og idrett i vårt budsjett, som finansieres ved å øke eiendomsskatten fra 2 til 2,5 promille. Dette gir merinntekter på 42,5 millioner kroner som går rett tilbake til fellesskapet.

SVs prioriteringer i eiendomsskatteregnskapet

Sammenliknet med kommunedirektørens forslag til budsjett for 2023.

Tiltak2023
Klima og natur (e-skattefinansiert)31 750
Kultur (samlet)17 525
Gratis halvdagsplass SFO, 3. og 4. klasse28 800/2  (halvårseffekt)
Redusert investering-1091
Øke fra 2 til 2,5 promille-42 500
Udisponert eiendomsskatt-32 382
Total-12 298

Minus = inntekter, pluss = utgifter.

Gjennomsnittsboligen med SVs opplegg

For en husstand i en bolig verdt 5 millioner i Lillestrøm betyr SVs forslag en økning i den månedlige eiendomsskatteregningen på 75 kroner. Det tilsvarer en billig øl på byen. Vi bruker pengene på barn og unge, kultur og klima. Blant annet gjennom vår satsing på kultur, møteplasser og gratis halvdagsplass i SFO for 3. og 4. klassinger, kommer mange husholdninger med en presset økonomi bedre ut med vårt alternativ.

Disposisjonsfond: styrt reduksjon

Lillestrøm kommunes disposisjonsfond er solid, og ble økt betydelig i 2022. I ekstraordinære tider med skyhøye strømkostnader, økende renteutgifter og behov for investeringer, foreslår SV en styrt reduksjon av disposisjonsfondet med ytterligere 142,6 millioner fram til 2026. Midlene går til egenfinansiering av investeringer, gjennom overføringer fra drift til investering på 149,1 millioner i perioden, og dermed en reduksjon i låneopptak og renteutgifter på sikt. Etter perioden med reduksjon, ligger størrelsen på fondet fortsatt innenfor vedtatte økonomiske handlingsregler i kommunen.

Inntektsskatt: økt anslag

En høyere befolkningsvekst enn antatt gjør at vi øker anslaget på inntekts- og formuesskatt med 5 millioner i vårt budsjett.

Redusert strømforbruk

På grunn av skyhøye strømpriser er prognosen på merforbruk på strøm for 2023 hele 129 millioner kroner. Dette er penger som i et normalår kunne gått til å styrke kommunens tilbud.

For å redusere trykket på kommuneøkonomien ved dyr strøm, må forbruket reduseres. Dette vil SV oppnå gjennom en blanding av ENØK-investeringer og tiltak som reduserer forbruket.

Med strømsparingstiltakene våre er vi opptatt av å skjerme barn og unge i størst mulig grad. Grunnet usikkerheten knyttet til strømpriser budsjetterer vi ikke med innsparinger på de generelle tiltakene for redusert strømforbruk. Vi budsjetterer imidlertid med innsparinger på større ENØK-investeringer over tid. Vi øker rammen til ENØK-investeringer fremover mot 2026 og budsjetterer med årlige innsparinger på ca. 1 million fra dette.

Redusert vedlikehold

Vi foreslår en generell reduksjon i kommunens bygnings- og veivedlikehold på til sammen 3,5 millioner, noe kommunen vil tåle i en periode. 

Verbalforslag

  1. Tiltak som bidrar til kutt i klimagassutslipp skal prioriteres i gjennomføringen av ENØK-investeringer.
  2. Kommunedirektøren bes søke samarbeidsprosjekter med en kurdisk og en palestinsk by, med mål om å fremme vennskap, kulturell utveksling og solidaritet.
  3. Kommunedirektøren bes gå i dialog med eierne av verkstedbygningene på Sørumsand om etterbruk og mulighetene for å bruke lokalene til et løft av lokalmiljøet, for eksempel til kulturaktiviteter, festivaler eller musikkarrangementer. 
  4. Kommunedirektøren bes undersøke mulighetene for å etablere ordninger for gratis bind og tamponger på ungdomsskolene i Lillestrøm, liknende tilbudet som nå kommer på videregående-skolene i Viken.
  5. Kommunedirektøren skal undersøke mulighetene for å redusere bruken av private vikarbyråer i skoler og barnehager til fordel for kommunale vikarpooler og heltidsstillinger. Arbeidet skal sees i sammenheng med arbeidet med heltidskultur.
  6. Ved økt bemanning i barnehager skal levekårsutsatte områder i kommunen, som Gjellerås og Sagdalen skolekretser, prioriteres. 
  7. Kommunedirektøren skal utrede hvordan kommunen kan ta dagens kommersielle barnehager inn i kommunal regi.
  8. Kommunedirektøren skal utrede muligheten for å etablere et lager for gjenbruksmaterialer til bygg.

Tabeller – budsjett og økonomiplan

Endringer sammenliknet med kommunedirektørens innstilling

Tall er i 1000 kroner.

DRIFT2023202420252026
Skole og barnehage    
SFO, gratis halvdagsplass 3. og 4. trinn14 40028 80028 80028 800
Styrket tilbud til barn med autisme1690169016901690
Pakkeforløp, psykisk helse og barnevern1800180018001800
Flere helsesykepleierstillinger2050410041004100
Økt bemanning i barnehagene3000600060006000
Lærlinger, økning1800120000
Vesterskaun – ikke utskifting av brakker-8000-3000-3000-3000
Sum skole og barnehage14 69036 49035 29035 290
Helsetjenester    
Flere helsesykepleierstillinger2050410041004100
Forsterket hjemmesykepleie – 2 årsverk1780178017801780
Varig drift i Frydenlundgata2450245024502450
0,2 årsverk demenskoordinator150150150150
Miljørettet helsevern990990990990
Innkjøp av pasientløftere/takheiser75075000
Utskifting av gamle og slitte møbler75075000
Sum helsetjenester892010 97094709470
Klima og miljø (drift)    
Innskudd i klimafondet26 00031 00036 000 46 000
FutureBuilt, øremerket hel stilling600900900900
FutureBuilt, oppfølging av avtale250500500500
Bekjempelse av svartelistede arter250000
Kartlegging av blågrønne verdier1000000
Restaurering av naturområder400000
Trainee klima, miljø og geodata3507003500
Nordre Øyern, regionalpark og verdensarv750750750750
Sum klima og miljø (drift)29 60033 85038 50048 150
By- og stedsutvikling    
Oppfølging av byutviklingsplanen1000100010000
Økt bemanning avd. byggesak (selvkost)0000
Modernisering og digitalisering, plan650400400400
Nye biler til oppmålingstjenester75150150150
Kvalitetsheving av eiendomsdata40040000
Beholde kommunale arbeidsplasser i Vektergården på Sørumsand450900900900
Drift av park, Sophie Radich skole000250
Drift av Slettaparken00250250
Generell reduksjon i bygningsvedlikehold-2000-2000-2000-2000
Generell reduksjon i veivedlikehold-1500-1500-1500-1500
Sum, by- og stedsutvikling-925-650-800-1550
Kultur, idrett og møteplasser    
Arrangementsfond, videreføring1000100010001000
Den kulturelle skolesekken, videreføring700700700700
Gratisprinsipp – kulturlokaler600600600600
Gratisprinsipp – utvidelse til private lokaler2000200020002000
Kunstnerisk utsmykning, vedlikehold500500500500
Kulturtiltak Leve hele livet, oppfølging400800800800
Byfesten, økt tilskudd200200200200
Drift og vedlikehold av Husebylåven1625162516251625
Utskifting av lekeapparater2500250025002500
Thon Badeland, stans av leieavtale00-14 000-14 000
Aktivitet, kultur og frivillighetskoordinatorer, to årsverk1550155015501550
Utvidet åpningstid Lillestrøm bibliotek1000130013001300
Driftsmidler, nyetablerte idrettsbygg600850850850
Nærmiljøanlegg, investeringsramme2000200020002000
Harmonisering økonomiske støtteordninger1400140014001400
Utvidet åpningstid på møteplasser1000200020002000
Styrking av møteplasser Fet og Sørumsand450100010001000
Sum, kultur, idrett og møteplasser17 52520 02560256025
Internasjonal solidaritet    
Solidaritetsfond – etablering1000100010001000
Sum, internasjonal solidaritet1000100010001000
Sum, drift70 810101 68589 48598 385
Inndekning    
Flatt kutt i politikerlønninger, 10 % -1100-1100-1100-1100
Reduserte strømutgifter fra ENØKinvesteringer0-865-1930-3060
Inntekts- og formuesskatt, økt anslag-5000-5000-5000-5000
Udisponert eiendomsskatt -32 382-35 540-36 120-39 120
Eiendomsskatt, øke sats med 0,5 promille-42 500-43 100-43 700-44 300
Bruk av disposisjonsfond-75 000-25 000-25 000-25 000
Overføring fra drift til investering77 79012 78436 12122 460
Avsetninger til disposisjonsfond7382000
Redusert låneopptak, renteutgifter0-1206-10114-894
Redusert låneopptak, avdrag0-2658-2641-2371
Sum, inndekning-70 810-101 685-89 484-98 385
SUM (skal være 0)0000
Investeringer2023202420252026
Vesterskaun10 00015 00085 000150 000
Energibrønn kunstgressbane Fedrelandet10 000000
Støtteordning grønn omstilling3000000
Solcelle energiproduksjon, kirkebygg800000
Enøk-investeringer14 40017 76518 83019 960
Bro Skjærvagapet – utsette investering-1091-2122-23 5626426
Kompensasjon mva investeringer-7422-6129-16 054-35 277
Overføring fra drift til investering-77 790-12 784-36 121-22 460
Bruk av lån48 103-11 730-28 093-118 649
SUM (skal være 0)0000

Lenker:

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 23-26

Protokoll fra Formannskapet 30.11 med alle partiers alternative budsjettforslag

Bilder for SoMe med viktige punkter fra SVs budsjettforslag:

Vi må kutte mer i utslipp, raskere. Derfor foreslår vi i vårt alternative budsjett for Lillestrøm en klimapakke på 55,4 millioner, blant annet:
💚 26 millioner mer til klimafond for å finansiere viktige klimatiltak.
🌲14,4 millioner mer til ENØK-investeringer, der konkrete utslippskutt skal prioriteres
☘️10 millioner til energibrønn på Fedrelandet
✅ 3 millioner til grønn omstilling i organisasjons- og næringslivet.

SV vil mer for Lillestrøm! Vårt forslag til budsjett er omfordelende, tar klimakrisa på alvor, og setter barn og unge først.
SV på Stortinget har sikret gratis SFO for landets 1. og 2. klassinger. Nå foreslår vi at kommunen tar regninga for 3. og 4. klasse, og at alle barn i Lillestrøm skal få tilbud om gratis halvdagsplass i SFO!
❤️💚
Vi må øke bemanningen i barnehagene. Derfor foreslår vi i vårt alternative budsjett for Lillestrøm en økning på 6 millioner til dette.
Det er spesielt viktig å øke bemanningen i levekårsutsatte områder, derfor stiller vi også følgende verbalforslag til budsjettbehandlingen som vi håper på flertall for:
“Ved økt bemanning i barnehager skal levekårsutsatte områder i kommunen, som Gjellerås og Sagdalen skolekretser, prioriteres.”❤️
💚

Advertisement

Published by lillestrømsv

Dette er en blogg for Lillestrøm SV med leserinnlegg og annet stoff fra oss.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: